سفارش تبلیغ
صبا

من دختر سه ساله فخر زمانه ام جدید

من دختر سه ساله فخر زمانه ام  جدید

من دختر سه ساله فخر زمانه ام

نور دو چشم فاطمه را نازدانه ام

روز از فراق روی پدر همدم غمم

شبها انیس و مونس آه شبانه ام

بابا که دل بازی دخترانه به امید تو بسته ام

در گوشه ی خرابه بود آشیانه ام

مانند شمع گشته دل عمه ام کباب

از بس که جان گداز بود این ترانه ام

هر کودکی به دهر بگیرد بهانه ای

تنها توئی و دیدن رویت بهانه ام

بابا ز راه لطف بیا و مرا ببر

از کنج خرابه غم سوی خانه ام

دشمن به جای آن که تسلی دهد مرا

از کینه می زند به خدا تازیانه ام